SALES AND DELIVERY CONDITIONS

Select Your Language:

English

SALES AND DELIVERY CONDITIONS


1. TERMS OF DELIVERY

All products delivers FCA Strömstad (Sweden). Rest orders are shipped as soon as goods are accessible.

Buyer must verify that packaging is intact and not damaged and that the delivery corresponds with

the delivery note / packing slip, before the goods are acknowledged as received. Orders with a gross value of less than 155 EUR, excluding VAT will be charged with a handling fee of 15 EUR.


2. DELIVERY

Agenta Group will deliver the goods as soon as possible, unless otherwise agreed regarding delivery.


3. TERMS OF PAYMENT

20 day payment terms, unless otherwise agreed. All prices exclude VAT.


4. RETURNS AND CLAIMS

Returns will not be accepted without prior arrangement. Returns are only accepted in full d-pack for stock products or products that may be resold from Agenta Group.

Returned goods will be exchanged for similar goods.

Upon return there will not be given credit, unless otherwise agreed.

Items must be checked within 2 business days after the shipment is received. Return of goods as a result of a complaint may be made only by agreement and have to include the applicable packing slip or invoice number.

Return of goods with manufacturing defects can occur with the agreement of Agenta Group.

Goods that are delivered in accordance to the ordre or agreements may not be returned.

Goods must be returned in the condition they were delivered.

Returned goods that are not in their original condition will be charged 50 EUR / each.


5. EXPOSURE MATERIALS

Agenta Group can lend out exposure material, provided that the equipment will be processed and maintained in such a way that it is not damaged or worn more than normal.

Upon the end of the agreement the exposure material has to be returned FCA Agenta Group, unless otherwise agreed in writing. The borrower is responsible for that the equipment are packed pursuant to the requirements of the carrier that is used.


6. FORCE MAJEURE

If delivery is prevented, delayed or damaged as a result of war, government intervention, labor disputes, delays from suppliers, bankruptcy, fire, natural disasters, etc., or other circumstances beyond seller's control, is Agenta Group without liability.


7. SECURITY FOR LOANS

Agenta Group has ownership of the goods until the purchase price is paid as well as interest and other expenses are paid.


8. LIABILITY

Agenta Group is not responsible for loss or damage caused by the use of the products. Agenta Group undertakes only to replace the quantities that proved to be unreliable or have manufacturing defects. Agenta Group replaces the corresponding invoice value. The Buyer shall give written notice of any errors or omissions.


9. GENERALLY

If not entered into any written contract, the terms of this agreement apply between trading partners.

We reserve the right to amend this agreement without notice.

For freight and prices see appendix.

Select your Language:

Norsk

SALG- OG LEVERINGBETINGELSER


1. LEVERINGSBETINGELSER

Alle varer leveres FCA Rolvsøy om ikke annet er avtalt.

Restordre leveres så snart varen er tilgjengelig.

Kjøper må påse at vareemballasjen ikke er skadet og at antall levert er i overensstemmelse med følgeseddel/pakkseddel. Kjøper må anføre skade på følgeseddel/pakkseddel før varene kvitteres som mottatt.

Ordre med en bto verdi lavere enn 1500,- eksl. mva. blir belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 150,-.


2. LEVERIGSTID

Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er omgående leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en ordre er mottatt hos Agenta Group til varene er leveringsklare.


3. BETALINGSBETINGELSER

Alle ordre skal betales netto pr. 20 dager fra fakturadato. Alle priser er eksl. mva.

Forsinkelsesrenter er beregnet til 8,50% og purregebyr 70 kr.


4. REKLAMASJON OG RETUR

Ingen retur må skje uten forutgående avtale. Retur godkjennes kun i full d-pak for lagervare og varer

som kan videreselges. Returvarer byttes mot tilsvarende lagerførte varer. Det gis ikke kreditt ved

retur, om ikke annet er skriftlig avtalt.

Kontroll av mottatte varer må skje innen 2 virkedager etter mottak. Retur av varer som følge av reklamasjon må kun skje etter avtale med påført pakkseddel eller fakturanummer. Varer som er levert iht. kundes ordre og avtale, tas ikke i retur. Returnerte varer skal leveres upriset, i original forpakning og i samme stand som de ble

levert. Returvarer som krever etterbehandling blir belastet med kr. 30,- ihht medgått materiell og tid.

Ved retur av varer hvor frakten ikke er forhåndsbetalt av kjøper vil kjøper bli fakturert med følgende priser; 250,- per pakke og 500,- per stativ.


5. EKSPONERINGSUTSTYR

Utlån av eksponeringsutstyr i avtaleperioden forutsetter at utstyret blir behandlet og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke blir forringet utover hva man kan forvente av normal slitasje.

Ved avtaleperiodens slutt returneres lånt utstyr FCA Rolvsøy, om ikke annet er skriftlig avtalt.

Lånetaker er ansvarlig for at utstyret er pakket i hht krav fra fraktselskapet som benyttes.


6. FORCE MAJEURE

Hvis leveransen blir forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndigheters inngrep, arbeidskonflikt, forsinket levering fra våre leverandører, opphør, brann, naturkatastrofer etc. eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er Agenta Group uten ansvar for følgende herav.


7. SALGSPANT

Agenta Group har eiendomsrett til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger blir betalt i sin helhet. Jfr. bestemmelser gitt i pantelovens §§ 3-13 til 3-22.


8. ANSVAR

Agenta Group er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av produktet eller anvendelse av produktet. Agenta Group AS forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil eller erstatning tilsvarende varens fakturaverdi. Kjøper skal gi skriftlig melding om eventuelle mangler.


9. GENERELT

Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler skal betingelsene i denne avtale gjelde mellom handelspartene.

Vi tar forbehold om endringer i denne avtale uten nærmere varsel.

Select Your Language:

Svenska

FÖRSÄLJNING- OCH LEVERANSBESTEMMELSER


1. LEVERANSVILLKOR

Alla varor levereras FCA Strömstad, om inte annat är avtalat. Restorderna levereras så snart som varorna finns tillgängliga.

Köparen måste kontrollera så att varuemballaget är helt och inte skadat samt att leveransen överensstämmer med följesedeln/packsedeln, innan varorna kvitteras som mottagna.

Order med ett brutto värde på under 1500 kronor, exklusive moms debiteras med en expeditionsavgift på 150 kronor.


2. LEVERANSTID

Om inget annat avtalas angående leveranstid så levererar Agenta Group varorna så fort som möjligt.


3. BETALNINGSVILLKOR

20 dagars betalningsvillkor, om inget annat avtalas. Alla priser är exklusive moms.


4. RETURER OCH REKLAMATIONER

Returer mottages ej utan överenskommelse.

Returer accepteras endast i fulla d-pak, på det som finns på Agenta Groups lager eller som kan säljas vidare från Agenta Group. Returvaror byts mot liknande varor.

Vid retur ges det inga krediter, om inte annat är avtalat.

Kontroll av levererade varor ska ske inom 2 arbetsdagar, efter att leveransen mottagits. Retur av varor som en följd av reklamation kan endast ske efter överenskommelse samt med gällande följesedeln eller fakturanummer.

Retur av varor med fabrikationsfel kan ske efter överenskommelse med Agenta Group.

Varor som levererats enligt kundorder eller avtal kan inte returneras.

Returer skall återlämnas i det skick som de levererades. Retur varor som inte återsänds i originalskick debiteras med 30 kronor/styck.

Vid retur av varor där frakten inte är förbetalt av köparen kommer det att faktureras 580 kronor per kolli och 1270 kronor per pall.


5. UTLÅNING

Agenta Group kan låna ut exponeringsmaterial under förutsättning att utrustningen kommer att behandlas och underhållas på ett sådant sätt att det inte skadas eller slits mer än normalt.

Vid retur av exponeringsutrustning skickas materialet FCA Agenta Group, om inte annat avtalats skriftligt. Låntagaren ansvarar för att utrustningen förpackas i enlighet med kraven från godkänd distributör.


6. FORCE MAJEURE

Om leveransen blir förhindrad, fördröjd eller skadat som en följd av krig, myndigheters ingripande, arbetskonflikt, försening från våra leverantörer, konkurrs, brand, naturkatastrofer etc eller andra omständigheter som är utanför säljarens kontroll, står Agenta Group utan ansvar.


7. SÄKERHET FÖR LÅN

Agenta Group har äganderätt till varorna till dessa fram tills köpeskillingen är erlagd samt att räntor och andra omkostnader är betalda.


8. ANSVAR

Agenta Group är inte ansvarig för förslust eller skada som orsakas av användning av produkterna.

Agenta Group förpliktar sig endast att ersätta de kvantiter som visat sig vara otillförlitliga eller har tillverkningsfel, Agenta Group ersätter då till motsvarande fakturerat värde. Köparen ska skriftligt underrätta om eventuella fel eller brister.


9. GENERELLT

Om så icke har ingåtts andra skriftliga avtal så skall villkoren i detta avtal gälla mellan handelsparterna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal utan förvarning.